İlanlar

...

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

 

              Çukurova Üniversitesinin bağbirimlerinde çaştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu ŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde Sürekli İşçi” alınacaktır.

 

Çaştırılacı Hizmet

Türü

Alınacak

Personel

Sayısı

Öğrenim Durumu

Yaş Sınırı

Çaşma Yeri

Güvenlik Görevlisi

2

En az ön lisans mezunu

olmak, en çok lisans

mezunu olmak.

18-35

Adana İli ve ilçeleri

Güvenlik Görevlisi

2

En az ön lisans mezunu

olmak, en çok lisans

mezunu olmak.

18-35

Adana İli Ceyhan

ilçesi

Güvenlik Görevlisi

1

En az ön lisans mezunu

olmak, en çok lisans

mezunu olmak.

18-35

Adana İli İmamoğlu

ilçesi

Temizlik Görevlisi

9

En az ilköğretim mezunu

olmak, en çok ortaöğretim mezunu olmak.

18-35

Adana İli ve

İlçeleri

Bakım Onarım(Sıhhi

Tesisat İşçisi)

1

Ortaöğretim(meslek

lisesi Sıhhi Tesisat

lü)

18-35

Adana İli

 

Şartları taşıyan adayların, 17/03/2020-23/03/2020 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

İlanen duyurulur.

 

A)  GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri sakkalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışrma, edimin ifasına fesat karışrma, suçtan kaynaklana n malvarğı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahm olmamak),

 

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da ter örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

 

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

6. Görevini devam yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

 

7. Vardiyalı veya dönüşümlü çaşmaya engel durumu olmamak,

 

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),

 

9. Her aday, İŞKURda yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna bvuru yapabilecektir.

 

10.  İŞKURda  ilan  edilen  işgü taleplerinde  son  bvuru  tarihi  itibariyle,  bvuru  yapılacak  kadrolardbelirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan  mezun olmak,


11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza   Kanununun   ilgili   hümleri   uygulanmak   üzere,   Cumhuriyet  Başsavcığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

 

12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu kümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme resi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim resi beklenmeksizin  feshedilecektir.

 

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten  ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik kümlerine göre hareket edilecektir.

 

15. Bakım Onarım iş kolu için Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ustalık Belgesi olmak.

 

16. Temizlik ve Bakım Onarım iş kolu için işe alınan işçi, işin veya yerinin gerektirdiği durumlarda mümn olduğunca işçinin sahip oldu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çaştırılabilir.

 

* Bakım onarım işi için B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

 

17. Güvenlik Görevlisi (Silahsız);

 

* 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

 

 * 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

 

 * Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Ü niversitenin tüm yerleşkelerinde dış  mekânda çalışmaya engel durumu olmamak,

 

 * Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 c m,  kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve bu  şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile  kilosu arasında fark 10'dan fazla, 10'dan az olmaması gerekmektedir.

 

18. Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

 

B) SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLE

 

·    Kura usuile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 03/04/2020 Cuma günü saat 09:30’da Üniversitemiz Akif                 Kansu toplantı salonunda yalacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura çekimini izlemek isteyen aday                       sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır. 

·    Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir.  Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste olturulur.

 

·     Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. 

         ·     Sözlü sınavın n, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet  sitesinde (http://www.cu.edu.tr)                       duyurulurBu  duyuru  tebliğ  mahiyetindkabul  edilir  ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

·    Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden  değerlendirileceklerdir.  Sözlü Sınavda z üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

·     Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı yük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmolan adaya, mezuniyetlerinin daynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

 

·      Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

 

·     Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

·      Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

·      Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmsayılacaktır.

 

·      Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarıolan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan  edilecek  olup, adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır. Bvuru yapan adayların bvuru recini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

 

·    Sözlü  Sınav  sonucuna  göre  belirlenen  asıl  adaylardan  görevine  başlamayanların,  deneme  süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen re içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya bvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 

·    Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 ç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü         içinde   karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taaht posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi         olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile resi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

C) BELGE TESM İŞLEMLE

 

·     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.cu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar                 anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

       ·      Doğum hastalık askerlik   vb nedenlerle   gelemeyece durumd olanların b durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni 

                 mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

 

 D) İSTENEN BELGELER

 

·     Bvuru Formu

 

·     Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

·     Adli Sicil Kaydı(e-devlet çıktısı kabul edilir)

 

·     Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

 

·     Fotoğraf (2 adet)

 

·     Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)

 

·       Güvenlik Görevlileri için; güvenlik kimlik karfotokopisi ( onayya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

 

·     Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

 

  

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 - 2688