İlanlar

...

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolana Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlana İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili kümleri uyanca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulama birim) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) anacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi                                                    : 06.10.2021

Son Başvuru Tarihi                                     : 20.10.2021 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme                                       : 22.10.2021

Sınav Giriş Tarihi                                        : 26.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi                                : 28.10.2021

Başvuru Şekli                                              : Şahsen veya posta

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi   : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri                                               : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekankları/Yüksekokul Müdürlükleri

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalanda ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalanda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5lik not sistemlerinin

100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-Yabancı ülkelerden anan diplomaların denkliğinin onaylanmış olmagerekir.

6-ALES puan türünün hesaplanmanda, atama yapılacak kadroya ilişkin puan tüdikkate anacaktır.

 

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte

veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Meslek yüksekokullanın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlana atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

 

MUAFİYET

*Doktora veya tıpta, d hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullanın  Yükseköğretim Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlana  atanacak  olanlarda, yükseköğretim kurumlanda öğretim elemanı kadrolanda çalışmış veya çaşmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) ıkça

belirtilecektir.)

2- Özgeçmiş,

3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmolmalı),

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalanın onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunakolmak kaydıyla anabilir)

6- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunakolmak kaydıyla anabilir),

7- Resmi Lisans Transkripti,

8- Yabancı Dil Belgesi,

9- ALES Belgesi,

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile aylmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunakolmak kaydıyla Hitap hizmetkümü anabilir),

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunakolmak kaydıyla anabilir)

12- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunak olmak kaydıyla anabilir),

13- İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunak olmak kaydıyla anabilir)

 

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulanı yapacaklardır.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate anmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanğına/dürlüğüne ulaşmagerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu dildir.)

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "AsGibidir" yapılarak onaylanmagerekmektedir.

 

4-  Müracaat  edecek  Adayların  tek  bir  kadro  ilanına  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruladeğerlendirmeye anmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamalayapılmayacaktır. Bunların atamalayapılmış olsa dahi atama iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6- İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

7- Atama işlemleri esnanda kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunak olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.

8- Atama işlemleri esnanda e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

BİRİMİ

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAM

 

UNVANI

 

DERECE

 

SAYI

 

*ALES

 

YDS

 

NİTELİK

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hemşirelik

 

İç Hastalıkla

Hemşireliği

 

Öğretim revlisi

(Ders verecek)

 

5

 

1

 

70

 

50

Hemşirelik lümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik Anabilim   Da   İç   Hastalıkları   Hemşireliği   programında doktora yapmış olmak..

Yabancı Diller

ksekokulu

 

Yabancı Diller

 

Yabancı Diller

Öğretim revlisi

(Ders verecek)

 

5

 

1

 

70

 

50

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği programından mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Yumurtalık Meslek

ksekokulu

 

Motorlu Araçlar ve

Ulaştırma Teknolojileri

 

 

Su Altı Teknolojisi

 

Öğretim revlisi

(Ders verecek)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

Muaf

Lisans mezunu olmak, 1.sınıf profesyonel dalgıç belgesi ile banç operatör belgesine sahip olmak ve belgelendirmek şartıyla profesyonel su altı adamı veya banç odası operatörü olarak en az 5 l çalışma deneyimine sahip olmak.

 

Aladağ Meslek

ksekokulu

 

 

Ormanlık

 

Avcılık ve Yaban

Hayatı

 

Öğretim revlisi

(Ders verecek)

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

Muaf

Orman  Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve  Yönetimi veya Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Tıp Fakültesi

 

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Acil Bilim Dalı)

 

Öğretim revlisi

(Uygulama

 

4

 

1

 

70

 

50

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuk Acil

Bilim DaUzmanı olmak.

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Parazitoloji

 

Öğretim revlisi

(UygulamaBirim)

 

4

 

1

 

70

 

50

 

Tıbbi    Parazitoloji    veya    Tıbbi    Mikrobiyoloji    Anabilim

Dalları'nda Uzmanlık itimi yapmış olmak.

 

DHekimliği Fakültesi

 

Klinik Bilimler

 

Endodonti

Öğretim revlisi

(Uygulama

 

4

 

1

 

70

 

50

 

Endodonti Uzmanı Olmak

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve HastalıklaHemşireliği

 

 

Araştırma Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Hemşirelik lümü lisans mezunu olmak, Çocuk Slığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

İstatistik

 

Uygulama İstatistik

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

İstatistik  veya  İstatistik  ve  Bilgisayar  Bilimleri  Anabilim

Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

 

Ceyhan Veteriner

Fakültesi

 

Temel Bilimler

 

Veterinerlik

Biyokimya

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

 

Veteriner    Fakültesi    mezunu    olmak    ve    Veterinerlik

Biyokimyası Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

 

Ceyhan Mühendislik

Fakültesi

 

Makine Mühendisliği

 

Enerji

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Mühendislik  Fakültelerinin  Makine  Mühendisliği  Bölümü lisans  programından  mezun  olmak,  Makine  Mühendisliği

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Ziraat Fakültesi

 

Toprak Bilimi ve Bitki

Besleme

 

Toprak Bilimi ve Bitki

Besleme

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Toprak  Bilimi  ve  Bitki  Besleme  lisans  programı  mezunu olmak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Ziraat Fakültesi

 

Bitki Koruma

 

Fitopatoloji

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak ve Fitopatoloji Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

Ziraat Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği

 

Gıda Teknolojisi

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Gıda  Mühendisliği  lisans  proramı  mezun  olmak,  Gıda

Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor

olmak.

 

Su Ürünleri Fakültesi

 

Su Ürünleri Avlama ve

İşleme Teknolojisi

 

İşleme Teknolojisi

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Su  Ürünleri  Fakültesi  mezunu olmak,  Avlama  ve  İşleme

Teknolojisi  Anabilim  Dalı'nda  tezli  yüksek  lisans  yapıyor

olmak.

TOPLAM    15