İlanlar

...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

 

 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

         Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesör ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadrosu için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süreçle ilgili yardım ve destek için: personelakademik@cu.edu.tr

Rektörlük: 0 322 338 60 84 85 dahili 2944

Duyurulur.

 

 

BİRİMİ

 

LÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

 

UNVANI

 

DRC.

 

SAYISI

 

TELİK

 

Ceyhan Veteriner Fakültesi

 

Gıda Hijyeni ve

Teknolojisi

 

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve

Teknolojisi

 

Profesör

 

1

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu ve Su Ürünleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi konularında çalışma yapmış olmak.

 

İletişim Fakültesi

 

Gazetecilik

Basın Ekonomisi ve

İşletmeciliği

 

Doçent

 

1

 

1

Doçentliğini ilgili alanda almış

olmak

 

Fen-Edebiyat Fakülesi

 

Matematik

 

Analiz ve Fonksiyonlar

Teorisi

 

Dr.Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Analitik Sayılar Kuramı ve Standart Olmayan Analiz üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Makine Mühendisliği

 

 

Konstrüksiyon ve İmalat

 

 

Dr.Öğr.

Üyesi

 

 

3

 

 

1

Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Danda doktora yapmış olmak, kompozit malzemeleri üzerine bilimsel çaşmalabulunmak.

 

Eczacılık Fakültesi

 

Eczacılık Meslek

Bilimleri

 

Klinik Eczacılık

 

Dr.Öğr.

Üyesi

 

3

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık Anabilim Danda doktora yapmış olmak.

 

Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

 

Tekstil-Giyim-

Ayakkabı ve Deri

 

 

 

Tekstil Teknolojisi

 

 

Dr.Öğr.

Üyesi

 

 

 

3

 

 

 

1

Dokuma Teknolojisi ve Makinalaalanında doktora yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 5 (beş) yıl Yükseköğretim

Kurumlanda ders verme tecrübesine

sahip olmak.

  

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

       Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi) alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 31.12.2020

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2021

Ön Değerlendirme : 18.01.2021

Sınav Giriş Tarihi : 20.01.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.01.2021

Başvuru Şekli : Şahsen veya posta

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olması gerekir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- ALES puan türünün hesaplanmasında atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

- 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

MUAFİYET

* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

** Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

2- Özgeçmiş,

3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri,

6- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi,

7- Resmi Lisans Transkripti,

8- Yabancı Dil Belgesi,

9- ALES Belgesi,

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

12- Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

13- İkameti gösterir belge. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

BİRİMİ

LÜMÜ

ANA BİLİM DALI

UNVANI

DERECE

SAYISI

*ALES

**YDS

TELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri

 

Anatomi

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim

Danda doktora yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve

Travmatoloji

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

Ortopedide minimal invazif cerrahi

çaşma olmak.

 

Göz Hastalıkla

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

 

Göz Hastalıkla uzmanı olmak.

 

Çocuk Cerrahisi

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

 

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

 

Göğüs Cerrahisi

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

 

Kulak Burun ve

Boğaz Hastakla

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

Kulak Burun Boğaz Hastaklaalanında çalışmış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

Aile Hekimliği

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

3

 

1

 

70

 

50

Aile Hekimliği uzmanı olmak ve kardiyovasküler slık alanında çaşmalar yapmış olmak.

 

 

 

Göğüs Hastalıkla

 

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

4

 

1

 

70

 

50

Göğüs hastakla uzmanı olmak,

sigara bırakrma ve pulmoner rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak.

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

4

 

1

 

70

 

50

Göğüs hastakla uzmanı olmak

ve polisomnografi konusunda

deneyimli olmak.

İç Hastakları (Tıbbi

Onkoloji)

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

2

1

70

50

 

İç Hastakla

(Yoğun Bakım)

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

2

 

1

 

70

 

50

İç Hastaklaanabilim danda

ihtisanı yapmış olmak ve yoğun bakım uzmanı olmak.

İç Hastakları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.)

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

2

 

1

 

70

 

50

 

 

İç Hastakla

(Romatoloji)

 

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

2

 

1

 

70

 

50

İç hastaklave romatoloji uzmanı olmak romatoloji uzmanı oarak en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Çocuk Sğı ve Hastakları (Çocuk Genetik Hastakları)

 

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

 

2

 

1

 

70

 

50

 

Çocuk Genetik uzmanı olmak ve Dismorfoloji konusunda deneyimli olmak.

 

 

 

Diş Hekimliği

Fakültesi

 

 

 

 

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene

Radyolojisi

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

4

1

70

50

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Uzmanı Olmak

Ortodonti

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

4

1

70

50

 

Restoratif Diş

Tedavisi

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

4

1

70

50

 

Ağız Diş ve Çene

Cerrahisi

Öğretim Görevlisi

(uygulama birim)

3

1

70

50

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Uzmanı Olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slık Bilimleri Fakültesi

 

 

Ebelik

 

 

Ebelik

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Ebelik lisans mezunu olup, Ebelik Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve alanında SCI, SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makelesi olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik

 

 

Cerrahi Hastaklar

Hemşireliği

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu

olmak, Hemşirelik Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl çalışmış olmak.

 

 

Hemşirelikte

Yönetim

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl çalışmış

olmak .

 

 

Psikiyatri Hemşireliği

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Danda doktora yapmış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda en az 2 yıl çalışmış olmak .

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

 

Arap Dili ve Belaga

 

Öğretim Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

 

 

 

 

KaraisaMeslek Yüksekokulu

 

 

 

Bilgisayar

Teknolojileri

 

 

 

Bilgisayar

 

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

70

 

 

 

 

Muaf

Fakültelerin, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, İstatistik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Enformatik Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

Makine ve Metal

Teknolojileri

 

 

 

Makine

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

5

 

 

 

1

 

 

 

70

 

 

 

Muaf

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Makine Mühendisliği

Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

 

 

Elektronik ve

Otomasyon

 

 

 

Elektronik

Teknolojisi

 

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

70

 

 

 

 

Muaf

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl Yükseköğretim Kurumlanda ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

Makine ve Metal

Teknolojileri

 

 

Makine

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

Muaf

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, imalat ve konstrüksiyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Adana Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

Çocuk Bakımı ve

Gençlik Hizmetleri

 

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

Muaf

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak, Çocuk Gelişimi veya Temel Eğitim Bölümü (okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği) tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlanda en az 5 yıl itim vermolmak.

 

Seyahat Turizm ve

Eğlence Hizmetleri

 

Turizm Seyahat

Hizmetleri

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

Muaf

Turizm Fakültesi veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

 

 

 

Elektronik ve

Otomasyon

 

 

 

Elektronik

Teknolojisi

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

5

 

 

 

1

 

 

 

70

 

 

 

Muaf

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, en az 5 yıl web ve mobil programlama, veri tabanı yönetim sistemleri gibi alanlanda itim vermolmak

 

 

 

 

 

 

Kozan Meslek Yüksekokulu

 

Muhasebe ve Vergi

Bölümü

 

Muhasebe ve Vergi

Uygulamala

 

Öğretim Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

Muaf

İktisat Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

Finans-Bankacılık ve

Sigortacılık

 

 

 

Bankacılık ve

Sigortacılık

 

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

70

 

 

 

 

Muaf

Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, İşletme veya İktisat Bölümü lisans mezunu olmak ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık veya Bankacılık ve Finans Alanlanın birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Yönetim ve

Organizasyon

 

Yerel Yönetimler

 

Öğretim Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

Muaf

Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

 

Ceyhan Meslek Yüksekokulu

 

 

 

Bilgisayar

Teknolojileri

 

 

 

Bilgisayar

Programcılığı

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

70

 

 

 

Muaf

Bilgisayar Mühendisliği veyaYazılım Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

 

İnşaat

 

 

İnşaat Teknolojisi

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

Muaf

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

Aladağ Meslek Yüksekokulu

 

 

 

Ormancılık

 

 

Ormancılık ve Orman

Ürünleri

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

4

 

 

 

1

 

 

 

70

 

 

 

Muaf

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Odun dışı orman ürünlerinin biyoteknolojik yöntemlerle korunmave çoğaltılmakonusunda çalışmış olmak.

 

 

Fen Edebiyat

Fakültesi

 

 

Fizik

Genel Fizik

Araştırma Görevlisi

5

1

70

50

 

Fizik Anabilim Danda tezli

yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak.

Yüksek Enerji ve

Plazma Fiziği

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Atom ve Molekül

Fiziği

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

 

Slık Bilimleri Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

Doğum ve Kadın Hastakları Hemşireliği

 

 

Araştırma Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik Anabilim Daveya Doğum ve Kadın Hastakları Hemşireliği Anabilim Danda doktora yapıyor olmak .

 

Ziraat

Fakültesi

 

 

Tarla Bitkileri

 

 

Tarla Bitkileri

 

 

Araştırma Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Tarla Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olmak ve Tarla Bitkileri Anabilim Danda tezli yüksek lisans yapıyor olmak .

 

Mühendislik

Fakültesi

 

Otomotiv

Mühendisliği

 

Otomotiv

Mühendisliği

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Danda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Mühendislik

Fakültesi

 

Bilgisayar

Mühendisliği

 

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller

 

 

Araştırma Görevlisi

 

 

5

 

 

1

 

 

70

 

 

50

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İletişim

Fakültesi

 

İletişim Bilimleri

Kültürlerara

İletişim

 

Araştırma Görevlisi

 

5

 

1

 

70

 

50

İletişim alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TOPLAM                                                                                                                                        44