Disiplin Şube Müdürlüğü

DİSİPLİN - EVRAK KAYIT - GENEL ARŞİV BİRİMİ HİZMETLERİ

 

 

 

Mehmet SEÇEN

Disiplin Şube Müdürü V.

0322 338 60 60 - Dahili: 2405

        0322 338 62 85 - Dahili: 2331-2333/119         

 

DİSİPLİN - EVRAK KAYIT ve HASTALIK RAPORLARI BİRİMİ

        

Cuma AKÇA

Bilgisayar İşletmeni

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/119

Disiplin İşleri;

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53.maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, Üniversitemizde görev yapmakta olan akademik ve idari personel ile Sözleşmeli ve Sürekli İşçiler hakkında, kurum içi ve kurum dışından gelen şikayetlere/ihbarlara ilişkin olarak, şikayete/ihbara konu olay veya kişiler hakkında Rektörlük Makamınca oluşturulan inceleme veya soruşturma komisyonunun/soruşturmacının görevlendirme yazışmalarının yapılması,

-Şikayet/ihbar konusuna ilişkin olarak Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Devlet Konservatuvarı tarafından inceleme veya soruşturma açılması yönünde yazışmaların yapılması,

-Yürütülen inceleme veya soruşturma sürecinde soruşturmacının/komisyonunun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin temini yönünde yazışmaların yapılması,

-Yürütülen inceleme veya soruşturma ile ilgili dosyalarının kontrolünün yapılması varsa eksikliklerin düzeltilmesi yönünde yazışmaların yapılması,

-Yürütülen soruşturma sonucunda önerilen Aylıktan Kesme veya Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezaları hakkında Rektörlük Makamı ile Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma ve Kamu Görevinden Çıkarma cezaları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu ile yazışma yapılması,

-Rektörlük Merkez Teşkilatı kadrosunda olan personelin almış olduğu Aylıktan Kesme cezasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Mutemetlik Şube Müdürlüğü’ne Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Akademik veya İdari Personel Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi yönünde yazışma yapılması,

-Disiplin cezası hakkında yapılan itiraza binaen gerekli yazışmaların yapılması,

-Diğer Kurumlar ve kişiler aracılığı ile gönderilen şikayet dilekçeleri hakkında Üniversitemizce yapılan inceleme veya soruşturma sonucundan ilgili kişi veya kuruma bilgi verilmesi,

-Yürütülen soruşturma neticesinde Akademik veya İdari personele önerilen cezanın Yükseköğretim Bilgi Sisteminin (YÖKSİS) ilgili bölüme ve Üniversitemizce kullanılmakta olan personel bilgi sistemine girişinin yapılması,

-Her yıl ocak ayı itibarı ile bir önceki yıl içerisinde hakkında yürütülen soruşturma neticesinde ceza almış olan Akademik veya İdari personelin almış oldukları cezaları ve ayrıca kılık ve kıyafet yönünden hakkında ceza önerilmiş olan personeli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesi,

-Yürütülen inceleme veya soruşturmaya ilişkin olarak Hukuk Müşavirliği ve Bilgi Edinme Biriminin taleplerinin karşılanması.

 

Hastalık Raporları İşleri;

-Akademik ve İdari personellerin almış oldukları hastalık raporları ile heyet raporlarının personel bilgi sistemindeki ilgili bölüme girişinin yapılması,

-Başkanlığımız personelinin almış oldukları hastalık raporlarının, “OLUR” alınmak suretiyle hastalık iznine çevrilmesi,

-Rektörlük Merkez Teşkilatı karosunda olan İdari personelin yıl içerisinde aldığı hastalık raporlarının 7 (yedi) günlük süreden sonraki rapor sürelerinden maaşlarında kesinti yapılması için, her ayın sonunda kesinti yapılacak süreleri gösteren tablonun hazırlanması ve ilgili birime gönderilmesi,

-Personelin 1 (bir) yıl içerisinde alması gereken tek hekim rapor süresinin 40 (kırk) günlük süreye yaklaşmış olması durumunda veya aşmış olması halinde, ne yapılması gerektiği hakkında birimi ile yazışma yapılması,

-Rektörlük Merkez Teşkilatı kadrosunda olup, başka bir birimde görev yapan idari personelin almış olduğu hastalık raporlarının, hastalık iznine çevrilmesi yönünde yazışma yapılması,

-Hastalık Raporunun geçerliliği konusunda tereddütte düşülmesi halinde Hakem Hastaneler ile yazışmaların yapılması.

 

Evrak Kayıt İşleri (Gelen Giden Evrak);

-İşlem yapılmak üzere gelen evrakların zimmetinin yapılıp ilgili bürolara dağıtımının yapılması,

-İşlemi bitip gönderilmek üzere giden evrakların zimmetinin yapılarak Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne veya Rektörlüğümüzün diğer birimlerine dağıtımının yapılması.

 

Diğer İşler;

 

-Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Personeli Takip Sistemi Veri Tabanı Çalışması kapsamında her ay 2 kere olmak üzere sağlıkçı üniversite personelinin bilgilerinin güncellenmesi ve yeni girişlerin yapılması.

GENEL ARŞİV BİRİMİ

TAŞINIR KAYIT ve TAŞINIR KONTROL İŞLERİ

 

                                                           

 

Zeki SARICA

Hizmetli

0322 338 62 85 Dahili: 2331-2333/111