Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 
  Genel Bilgi Mevzuat Görevlendirme Belgeler ve Formlar Akademik Birimler İletişim  
 
  Tanıtım
  Personel
  Faaliyetlerimiz
  Misyon ve Vizyon

> Genel Bilgi  >  Faaliyetlerimiz        

SUNULAN HİZMETLER:

Türü

İçeriği

Sekreterlik Hizmetler

-Gelen ve giden evrak, yazılar posta fax.vb. almak, sınıflandırarak kaydetmek,
büro içi evrak akışını sağlamak.
-Randevuları ayarlar, daha önceden programlanan işleri hatırlatmak.
-Daire içi telefon akışını sağlamak.
-Gelen talimat ve bilgileri kaydedip yöneticiye iletmek.

Akademik Hizmetler

-Her yıl için Yükseköğretim Kurulu’ndan Üniversitemize ait akademik personel kadrosunun kullanım iznini almak.
Kullanım izni alınmış akademik kadrolara açıktan ve naklen atama işlemlerini yapmak.
-Her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa personel kadrolarının bildirmek.
-Her ay Yükseköğretim Kurulu'na dolu boş kadro durumları ile ayrılan, başlayan ve unvan değişikliği yapan Akademik Personel ile ilgili formları göndermek.
-Her ay personel hareketleri onay işlemlerini, Lisansüstü Eğitim değerlendirilmesi ve görev süresi yenileme işlemlerini yapmak.
-2547 sayılı Yasanın 35. ve 39. maddesine göre yurt içi ve yurt dışı görevlendirilme işlemlerini yapmak.
-Yılda iki kere yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) öğrencisi alınımı işlemlerini yapmak.
-2547 sayılı Yasanın 33. ve 39. maddeleri uyarınca çeşitli ülkelerde lisansüstü eğitim yapmak üzere görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin görevlendirme, pasaport ve askerlik tehir işlemlerini yapmak.
-Üst öğrenimi bitiren Akademik personelin intibak işlemlerini yapmak.
-Tüm Akademik personele ait özlük dosyalarının tanzimini yapmak.
-Ayrılan Akademik personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemlerini yapmak.
-Sözleşmeli ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel İstihdamı sağlamak.
-Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemlerinin yapılmasını sağlamakla görevlendirilmiş Şube Müdürlüğümüzdür.

İdari Hizmetler

-ÖSYM tarafından yapılan Devlet Memurları Sınavı Sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversitemize yerleştirilen personelin atama işlemlerini yapmak.
-Üniversitemize naklen ve açıktan atanan personelin bilgilerinin her ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
-Üniversitemiz idari kadrolarının takibi ile ilgili dolu-boş durumları ve geçici işçi sayılarını kapsayan cetvelleri üç aylık olarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na göndermek.
-Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemlerini yapmak.
-Tüm İdari personelimizin aylık derece yükselmesi, kademe ve kıdem ilerlemesi işlemlerini yapmak.
-Üniversitemiz tüm İdari personelinin sigorta, bağ-kur ve askerlik hizmetlerini değerlendirme işlemlerini yapmak.
-Üniversite İçi ve kurumlararası personel nakil işlemleri ile kurum içindeki unvan değişiklikleri ve nakil işlemlerini yapmak.
-Üst öğrenimi bitiren İdari personelin intibak işlemlerini ve Tüm İdari personele ait özlük dosyalarının tanzimini yapmak.
-Üniversitemizde çalışan özürlü personelin durumunu üç aylık sürelerde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
-Ayrılan İdari personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemlerini yapmak.
-Giyecek yardımı alacak personelin isim listelerini hazırlayarak takip ve kontrolünün yapılıp ilgili birime gönderilmesi sağlamakla görevlendirilmiş Şube Müdürlüğümüzdür.

Mutemetlik ve İşçi Şube Müdürlüğü

-Birimlerden gelen talep doğrultusunda 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi uyarınca çalıştırılacak olan personel pozisyonlarının vize işlemlerinin Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na yaptırmak.
-Sözleşmeli (657 sayılı Yasanın 4/B) ve Sürekli İşçi ve Geçici Personel (657 Sayılı Yasanın 4/C) pozisyonlarının Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı web sitesine girişlerinin yapılarak sürekli güncellenmesini sağlamak.
-Sözleşmeli (657 Sayılı Yasanın 4/B) ve Sürekli İşçi ve Geçici Personel (657 Sayılı Yasanın 4/C) pozisyonlarının Maliye Bakanlığı web sitesine üçer aylık dönemlerde girişlerinin yapılmasını sağlamak.
-Sözleşmeli Personelin askerlik, doğum vb. gibi sebeplerle ücretsiz izin onaylarının alınması sağlamak.
-Sözleşmeli Personelin yurtdışı izin onaylarının alınmasını sağlamak.
-Sözleşmeli (657 Sayılı Yasanın 4/B) ve Sürekli İşçi ve Geçici Personel (657 Sayılı Yasanın 4/C) görev yeri değişikliklerinin yapılmasını sağlamak.
-Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin ek ders ücretleri ile ilgili işlemlerini yapmak.
-Özel Kalem personeli makam mesai ücretleri ile ilgili işlemlerin yapmak.
Başkanlığımız ve Rektörlüğe bağlı birimlerin maaş ve diğer sosyal hakları ile ilgili işlemlerin yapmak.
-Üniversitemize dışarıdan görevlendirilip, ücret karşılığında ders veren personelin ders ücretlerine ait işlemlerin yapmak.
-Üniversitemiz Merkez Birimlerindeki Personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk işlemlerini yapmak.
-Emekliye ayrılan personelin emekli yolluklarının yapmak.
-Emekliye ayrılan personelimize Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenip, mevzuatı gereği Kuruma ödenmek üzere Üniversitemize fatura edilen emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makam-temsil-görev tazminatı faturalarının ödenmesi işlemlerin yapmak.
-Üniversitemiz bütçesindeki sosyal güvenlik primi ödeneklerine göre % 20 ek karşılık prim tahakkuk cetvelinin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve ödemesinin yapılmasını sağlamak.(Görev Zararları)
-Üniversitemiz personelinden 01.10.2008 tarihinden önce fiili hizmet süresi zammına tabi olanların yıllık keseneklerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na gönderilmesi ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamakla görevlendirilmiş Şube Müdürlüğümüzdür.

Eğitim ve Disiplin Şube Müdürlüğü

-Nakil gelen Akademik ve İdari personelin özlük dosyası düzenleme işlemlerini yapmak.
-Nakil giden Akademik ve İdari personelin özlük dosyasının göndermek.
-Açıktan atanan ve çalışan personel için hizmet içi eğitim düzenlenmesini sağlamak.
-Nakil giden Akademik ve İdari personelin sicil özetinin hazırlamak.
-Görevde yükselme sınavı eğitim işlemlerini düzenlemek.
-Arşiv evraklarının listelenmesi ve imhaya hazırlamasını sağlamak.
-Affa uğrayan disiplin cezalarının dosyadan kaldırmak.
-Personelin mal bildirimi beyannamelerini dosyalamak.
-Ödüllendirme ve ödül işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak.
-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca başvuruda bulunan personelin sicil notlarının gerekli birime bildirmek.
-Akademik ve İdari personelin hizmet belgesini hazırlamak.
-İncelenmesi veya soruşturması istenen personeller yada konular için oluşturulan komisyona görevlendirme yazılarını hazırlamak.
-Soruşturmacıların talepleri doğrultusunda gerekli bilgi ve dokümanları hazırlayarak komisyona göndermek.
-Soruşturma sürecinde ihtiyaç duyulan ek süre taleplerinin uygunluğunu komisyona bildirmek.
-Disiplin cezası alan Akademik ve İdari personellere cezaları tebliğ etmek.
Personelin almış olduğu disiplin cezasına karşı yaptığı itirazın sonucunu yazılı olarak bildirmek, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına yapılan itirazlarda ise soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeleri anılan Kurula göndermek.
-Disiplin cezası alan Akademik ve İdari personeli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
-Hukuk Müşavirliğinden gelen dava ve soruşturma sonucu dosya işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak.
-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca başvuruda bulunan personel hakkında yürütülen inceleme veya soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeleri gerekli birime göndermekle görevlendirilmiş Şube Müdürlüğümüzdür.

Arşiv

-Üniversitemiz Akademik ve İdari Personele ait özlük evraklarının tasniflenmesini sağlamak.
-Tasniflenmiş özlük evraklarının dosyalanması işlemi ve arşivlenmesini yapmak.
2547 sayılı yasanın 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversitemizden ayrılan personelin özlük dosyalarını devir işlemlerinden sonra Kurumumuzda saklanması gereken kısımlarının tasnifi ve arşivlemesini yapmak.
-Arşivlenmiş tüm özlük evraklarının koruma-bakım ve yenileme işlemlerini yapmak.
-Tüm özlük dosyalarının Personel Sicil No ve Konu bazında tasnifini yapmak.
-Yapılan tüm işlemlerin bilgisayar ortamında izlenebilmesi için kayıtlarını yapmak.
-Üniversitemizde görevi sona eren (Emekli-İstifa-Müstafi-Görev Süresi Bitimi-Görevden Alınma-Vefat) personelin özlük dosyalarının Kanunlarla belirtilen sürelerde arşivlemek.
-Genel Yazışma evraklarının konu bazında tasniflenerek, dosyalanması, arşivlenmesini yapmak.
-Üniversitemizce açılan Akademik İlanlara başvuran bütün Akademik Personelin Bilimsel Yayın dosyalarının arşivlemek ve saklanmasını sağlamak.
-Arşivden birime, birimden arşive evrak, dosya ve anlık bilgi akşını sağlamak.
-Tüm arşivlenmiş evrak, belge ve dosyaların gizliliklerini sağlamak ve Yasa gereği belirtilen süre kadar saklamak.Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 2986